ใช้กับเครื่องผลักยา ไออนโต / โฟโน /เครื่องเมโส / เครื่อง ultrasound ผลักยา/ RF ผลักยา